โทรศัพท์ 043-333-555-62 , 083-6667788

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

คุณธรรมเป็นพื้นฐาน บริการด้วยคุณภาพ

สมัครงาน

  • admin
  • Comments Off on สมัครงาน

โรงพยาบาลราชพฤกษ์รับสมัครงาน

*******************************************************************

ด่วน ”””  แพทย์ประจำ  1  อัตรา
-สาขา อายุรกรรม  หรือ สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สนใจ สอบถาม เลขาแพทย์  โทร.086-4553203

เภสัชกร    2 อัตรา

– ป.ตรี สาขาเภสัชศาสตร์ ด้าน Clinical Pharmacy

–  มีประสบการณ์งานโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี

– อายุไม่เกิน 35 ปี

นักรังสีเทคนิค

-ป.ตรี สาขารังสีเทคนิค มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

****************************************************************************************

ผู้จัดการแผนกบัญชี  1  อัตรา

– วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีสาขาการบัญชี

– มีประสบการณ์บัญชีตลาดทุนไม่ต่ำกว่า 5 ปี

– ถ้าเคยตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักบัญชีอาวุโส  1  อัตรา

– วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีสาขาการบัญชี

– มีประสบการณ์บัญชีตลาดทุนไม่ต่ำกว่า 3 ปี

– ถ้าเคยตรวจสอบบัญชีบริษัทในตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบัญชี  1  อัตรา

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการบัญชี

– มีประสบการณ์บัญชีไม่ต่ำกว่า 1 ปี

– ถ้ามีประสบการณ์บัญชีตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

*************************************************************************************

 สมัครได้ที่ รพ.ราชพฤกษ์ โทร.043-333555-62 ต่อ 4466, 4429 (บุคคล)

หรือส่งเอกสารการสมัคร(ล่วงหน้า)ผ่านทาง E-mail: rachapreuk@hotmail.com

 เอกสารรับสมัครงาน    * สำเนาวุฒิการศึกษา          * สำเนาบัตรประชาชน

* ใบประกอบวิชาชีพ    * สำเนาทะเบียนบ้าน

*รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

© โรงพยาบาลราชพฤกษ์, Web Hosting By SmileHost.Asia all rights reserved.
go to top